Gezinshuisouders


Arjan en Dave zijn de gezinshuisouders van de gezinshuis de Knoest. Zij voeden kinderen op en begeleiden hen tot aan volwassenheid. Ontwikkeling van autonomie staat centraal. Sinds 2012 zijn Arjan en Dave pleegouders voor IHUB. In 2016 zijn ze een gezinshuis gestart die inmiddels plaats biedt aan zeven jongeren in de leeftijd van negen tot 21 jaar.


Visie en missie


"Gezinshuis de Knoest vindt dat ieder kind recht heeft op een 'gewoon leven'. Door  kinderen een veilige en gestructureerde leefomgeving te bieden, krijgen ze de gelegenheid om vanuit een relationele band met hun opvoeders zichzelf te ontwikkelen. Ieder persoon hebben talenten en capaciteiten. De gezinshuisouders scheppen een pedagogisch leefklimaat waarin wordt gewerkt aan verbondenheid, competentie en autonomie. Focus van de opvoeding en begeleiding ligt niet op de problematiek, maar vooral op normalisatie en stabilisatie. Vanuit een stabiele basis met duidelijke kaders, zijn de gezinshuisouders 24/7/365 aanwezig en beschikbaar.

De opvoeding  gaat - zover dit mogelijk is - in samenwerking met ouders en familie. Hun bijdrage is essentieel voor de persoonlijkheidsontwikkeling van de kinderen. De existentiële loyale band - tussen kind en de biologische ouders - dient altijd te worden gerespecteerd. Opvoeding en begeleiding zijn afgestemd op ieder individu waarbij er rekening wordt gehouden met het eigen vermogen, de sociale, economische en culturele context van de betrokkenen.

De kleinschalige en 'presente' jeugdhulp, die de gezinshuisouders bieden, is erop gericht om de het kind te stimuleren én hen te bewegen om vanuit intrinsieke motivatie te werken aan verbetering van kwaliteit van leven. Het doel is dat de jeugdigen een autonoom bestaan kunnen leiden, zodat ze zo zelfstandig mogelijk kunnen participeren in de maatschappij. Betrekken van alle betrokken partijen, is gewenst om structurele veranderingen te bewerkstelligen."

(Gezinshuis de Knoest, 2023)


Maatschappelijke doelstelling de Knoest

Kinderen en jongeren een veilig leefklimaat bieden, waarin ze talenten leren ontdekken en hun persoonlijke, sociale, seksuele, culturele en psychologische identiteit ontwikkelen, met tot doel om bij volwassenheid (max. 21 jaar) zo zelfstandig en autonoom mogelijk deel te nemen (participeren) in de maatschappij.Visie over opvoeden


De basis van een juiste opvoeding zou moeten verlopen volgens wederzijds vertrouwen tussen de volwassene en het kind. Daarom is het van belang dat gezinshuisouders afspraken en beloftes nakomen. Een passende opvoeding is van belang voor een goede socialisatie. De verzorgers dienen een veilig leefklimaat te scheppen - het gewone leven - waarin de jeugdigen zich kunnen ontwikkelen. Duidelijkheid, structuur en regelmaat, zorgt voor een positieve opvoedomgeving waarin ze worden geprikkeld om hun talenten en capaciteiten te ontdekken. De gezinshuisouders zijn altijd beschikbaar en bieden een stabiele basis, met duidelijke kaders. Opvoeden is een dynamisch proces dat aan verandering en fasen onderhevig is.Eerste opvoed milieu: gezin, familie en vrienden
Kinderen bouwen naast een loyale band met hun ouders ook een loyale band op met de gezinshuisouders. Respecteren van de existentiële loyale band tussen ouders en kind is essentieel. Samenwerking met het biologische netwerk is een primair doel, omdat dit ten goede komt aan de ontwikkeling van de jongeren. Een goede werkrelatie met ouders zorgt ervoor dat kinderen minder moeite hebben met het geven dat ze niet thuis wonen en niet het gevoel krijgen dat ze moeten kiezen tussen beide opvoedpartijen.

Tweede opvoed milieu: school 
School is een belangrijk onderdeel van de opvoeding en socialisatie. Om tot adequate  leerprestaties te komen is het van belang dat de communicatie tussen school en de gezinshuisouders, zo goed mogelijk verloopt. Afstemming van individuele behoeften is hierbij gewenst. Door continue afstemming tussen school en de opvoeders ontstaat een positief en veilig klimaat, waarin de jongere optimaal kan leren.

Derde opvoed milieu: georganiseerde vrijetijdsbesteding
De gezinshuisouders proberen de jongeren te bewegen om sociale contacten aan te gaan. Ze stimuleren hen om lid te worden van een (sport) vereniging. Het is belangrijk om met deze (sport) verenigingen regelmatig contact te onderhouden. Op deze manier zorgen de gezinshuisouders ervoor dat er minder (sociale) problemen ontstaan en meer begrip is voor de kinderen op momenten dat het even iets minder gaat. 

Het vierde opvoed milieu: publieke ruimte, media en internet
In tegenstelling tot de drie andere opvoedmilieus - waar men door communicatie met de secundaire opvoeders weet wat er gebeurt - speelt hier een groot deel zich buiten het gezichtsveld van de gezinshuisouders af. Door voorlichting te geven aan kinderen over de (sociale) media, internet en de invloed daarvan, weten de opvoeders hen - tot op zekere hoogte - te stimuleren om 'verstandige' keuzes te maken. De zorgprofessionals dienen recente ontwikkelingen in de jongerencultuur op de voet te volgen, om aan te kunnen blijven sluiten op de behoeften van de jongeren. Bespreken van regels, afspraken (normen) en wat er wel en niet wordt verwacht (waarden), geeft de jongeren duidelijke kaders en richtlijnen. Een vertrouwelijke relatie tussen de gezinshuisouders en het kind is belangrijk, zodat zij zich veilig genoeg voelen om hulp te vragen (als dat nodig is).

Vier opvoed milieus
Als de primaire opvoeders (gezinshuisouders) de vier opvoed milieus met elkaar weten te verbinden, kunnen ze samen met de secundaire opvoeders (ouders, school, vereniging) een zo goed mogelijke leefomgeving scheppen waarin jongeren hun sociale, seksuele, culturele, virtuele en persoonlijke identiteit kunnen ontwikkelen. Door de vier domeinen aan elkaar te verbinden ontstaat een uitgebreid sociaal netwerk van mensen uit verschillende de milieus. Participatie van alle betrokkenen uit ieder opvoed milieu, is gewenst om structurele veranderingen te kunnen bewerkstelligen.Samenwerkingspartners


Bron afbeelding: Horizon.eu

IHUB Pleegzorg en gezinshuizen


Gezinshuis.com

Bron afbeelding: Gezinshuis.com


Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs bedrijfsleven (SBB)

Bron afbeelding: s-bb.nl